22

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ

ਇੱਕ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਖੇਡ। ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾਂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਦੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਠੰਡੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ […]

2

ਅਰਧ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ […]

kander bindu-02

ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤੀਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੌਥਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੁਸੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਂ ਦਾਇਰਾ ਜੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀ ਹਾਲੇ […]