ਅੱਜ ਲਿਖੀਆਂ

ਅੱਜ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਗੀਆ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਗੀਆ।