66

ਇੱਛਾ ਕਾ ਪਸਾਰ

ਇੱਛਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਛਕ ਇੱਛਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਇੱਛਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਇੱਛਾ ਕਾ ਖੋਜੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇੱਛਾ ਸਿਉਂ ਜੁਗਤੀ ਇੱਛਾ ਸਿਉਂ ਮੁਕਤੀ ਇੱਛਾ ਕਾ ਭੇਦ ਪੁਤਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਾਚੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਕੇ ਭੇਸ ਮਹਿ ਇੱਛਾ ਸਿਉਂ ਨਾਚੇ ਮਹਿਮਾ ਮਨ ਮਾਨ ਮਹਿ ਇੱਛਾ ਸੰਗ ਸੋਵਣੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸੰਗ ਜਾਗਣਾ ਇੱਛਾ ਕਾ ਪੂਰ […]

2

ਅਰਧ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ

ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ […]

kander bindu-02

ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤੀਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚੌਥਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੁਸੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਂ ਦਾਇਰਾ ਜੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀ ਹਾਲੇ […]